Najlepsze tłumaczenie

Znajomość języka obcego to duży atut w dzisiejszym świecie. Angielski stał się współczesną łaciną, a do łask wraca nieco zapomniany rosyjski. Nie jest to wcale dziwne biorąc pod uwagę obecną sytuację geopolityczną w Europie.

tlumaczeniaJednak nie każdy ma zdolności językowe rozwinięte na wysokim poziomie. W takim wypadku tłumacz jest bardzo pożądaną osobą, zwłaszcza jeśli chodzi o tłumaczenia specjalistyczne.

Tłumaczenia techniczne wykonują najczęściej osoby związane zawodowo z daną dziedziną. Na przykład inżynierowie, konstruktorzy, technicy. A to dlatego, że oprócz dobrego opanowania języka przydaje się praktyczna znajomość branży.

Tłumaczenia przysięgłe mają nieco inną specyfikę. Tłumacz przysięgły rosyjski to zawód zaufania publicznego. Jego praca jest regulowana ustawowo.

Wykonuje on swoją pracę zarówno na rzecz osób prywatnych jak i organów państwowych. ( Sądów, policji, prokuratury)

Oprócz tłumaczenia dokumentów, poświadcza zgodność z oryginałem tłumaczeń wykonanych przez inne osoby.

tlumaczenia2Do poświadczania tłumaczeń tłumacz używa specjalnej pieczęci. W otoku zwiera ona imię i nazwisko tłumacza oraz język z jakiego tłumaczy. W środku natomiast jego numer na liście tłumaczy przysięgłych.

Egzamin na tłumacza przysięgłego składa się z dwóch części:

Pierwsza, pisemna. Tłumaczenie z języka polskiego na język obcy oraz z języka obcego na język polski.
Druga. Tłumaczenia ustne. Z języka polskiego na każdy z języków obcych. (tłumaczenie konsekutywne). Oraz z języka obcego na język polski. (a vista)

Egzamin uważa się za zdany w przypadku otrzymania ocen pozytywnych z obu części.

Kandydaci na tłumacza przysięgłego, którzy zdali egzamin mogą zostać wpisani na listę tłumaczy przysięgłych jeśli złożą stosowne ślubowanie wobec Ministra sprawiedliwości. Jego rota brzmi następująco: „Mając świadomość znaczenia moich słów i odpowiedzialności przed prawem, przyrzekam uroczyście, że powierzone mi zadania tłumacza przysięgłego będę wykonywać sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnicy prawnie chronionej oraz kierując się w swoim postępowaniu uczciwością i etyką zawodową”.

Tłumacz to zawód z wielką przyszłością. Zawłaszcza jeśli mówimy o tłumaczeniach specjalistyczny. Najlepszym specjalistom pracy na pewno nie zabraknie.

Leave a Comment